Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ) madde 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LUNAR CONSEPT KUAFÖR EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“LUNAR CONCEPT” ) tarafından hazırlanmıştır.

LUNAR CONCEPT, kişisel verilen gizli tutulmasına ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem vermektedir. Firmamız, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi için KVKK 12. maddesi ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

https://www.lunarconcept.com/ internet sitemizde yer alan formu doldurmanız suretiyle bizimle paylaşacağınız;
• Ad/Soyad, e-posta adresi, talep ve mesaj bilgisi
kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, https://www.lunarconcept.com adresinde yer alan formu doldurarak doğrudan tarafımızla paylaşmanız vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda söz konusu kişisel verileriniz; Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikayet takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak işlenmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak aktarılmaktadır.

Kişisel veri sahipleri:
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamaları ile birlikte https://www.lunarconcept.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu” ile birlikte iletebilirsiniz. Başvuru şekli ve yollarına ilişkin detaylı bilgi internet sitesinde yayınlanan başvuru formu içerisinde yer almaktadır.

Veri Sahibi Başvuru Formu